Foto © Credits istock/Arseniy Rogov
Foto © Credits istock/Arseniy Rogov

Weliko Tarnowo