Gebruiksvoorwaarden

Alles wat u moet weten over de gebruiksvoorwaarden van itinari

Gebruiksvoorwaarden

Overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website en de diensten van POSAIA SA ("itinari") gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de itinari website www.itinari.com en alle andere websites en mobiele applicaties die eigendom zijn van of beheerd worden door itinari en alle moeder-, dochter- of gelieerde bedrijven van itinari (gezamenlijk "Website").

Door DE WEBSITE IN EEN WAAROM te GEBRUIKEN, NAMELIJKE BROUWSEN EN EEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VOOR DE WEBSITE te GEBRUIKEN, KOMT U OVEREEN ALLE VOORWAARDEN VAN DE VOORWAARDEN ("TERMS OF USE"), die ook door deze verwijzing itinari Privacy Policy en itinari Cookies Policy en alle andere voorwaarden of beleidslijnen die van tijd tot tijd door haar op de Website kunnen worden gepubliceerd, overnemen. Daarnaast kunnen sommige diensten zoals itinari activiteiten, boekingen, inhoudspublicaties of recensies onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die door itinari zijn gespecificeerd; uw gebruik van dergelijke diensten is onderworpen aan die aanvullende voorwaarden en bepalingen, die door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

itinari behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving aan u: (1) om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of bij te werken, waarbij deze wijziging of bijwerking van kracht wordt bij het plaatsen ervan op de Website; (2) om de werking van of de toegang tot de Website, of een deel ervan, om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen; (3) om de Website, of een deel ervan, te wijzigen of te wijzigen; (4) om de werking van de Website, of een deel ervan, te onderbreken voor zover nodig om onderhoud of andere wijzigingen uit te voeren.

Uw voortgezet gebruik van de Website zal worden beschouwd als uw aanvaarding van de herziene Gebruiksvoorwaarden. INDIEN U BEZWAAR MAAKT TEGEN EEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF TEGEN EVENTUELE LATERE WIJZIGINGEN, IS UW ENIGE MOGELIJKHEID OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Handelsmerken

itinari handelsmerken, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, ITINARI en ITINARI LOGO zoals weergegeven op de Website en in eigendom van itinari of haar gelieerde bedrijven zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken in Europa en in andere landen (gezamenlijk "itinari Handelsmerken"). Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving, mogen de itinari Handelsmerken niet worden gebruikt op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan in een schriftelijke overeenkomst.

Inhoud

Alle inhoud die op of via de website wordt weergegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, blogs, forums, productbeschrijvingen, gegevensbladen, FAQ's, video's, logo's, handelsmerken, geluiden, muziek, kunstwerken en computercode (gezamenlijk "Inhoud"), met inbegrip van de rangschikking van dergelijke Inhoud, is eigendom van, wordt gecontroleerd of in licentie gegeven door of aan itinari, en wordt beschermd door wetten op het gebied van trade dress, auteursrechten en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten op oneerlijke concurrentie.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Gebruiksvoorwaarden of toegestaan door itinari in een schriftelijke overeenkomst, mag geen enkele Inhoud of deel van de Inhoud worden gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, reverse engineered, gedecompileerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar gemaakt, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook via welk medium dan ook.

itinari geeft u toestemming om toegang te krijgen tot de Inhoud van de Website en de Inhoud of een deel van de Inhoud te kopiëren, zolang u (1) geen eigendomsinformatie in alle kopieën van dergelijke documenten verwijdert, (2) dergelijke informatie alleen gebruikt voor uw persoonlijke en niet-commerciële informatiedoeleinden (3) geen wijzigingen aanbrengt in dergelijke informatie, en (4) geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke Inhoud geeft. Geen enkel ander gebruik van de inhoud of een deel van de inhoud is toegestaan.

itinari Activiteiten

U ERKENT DAT ITINARI GEEN CULTURELE, TOERISTISCHE, SPORTIEVE OF ANDERE ACTIVITEITEN AANBIEDT, NIET FUNCTIONEERT ALS AANBIEDER VAN ACTIVITEITEN EN DAT AL DEZE ACTIVITEITEN WORDEN UITGEVOERD DOOR ONAFHANKELIJKE DERDE PARTIJEN DIE NIET IN DIENST ZIJN VAN ITINARI. GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLE RISICO'S DRAAGT DIE VERBONDEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN OF HET UITVOEREN VAN ACTIVITEITEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD EN DAT ITINARI IN GEEN GEVAL OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE ACTIVITEIT OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE ACTIVITEIT.

itinari zal de Activiteiten doorgaans niet vooraf screenen. itinari garandeert de Activiteiten niet en deze Website zal vrij zijn van inhoud die onjuist, bedrieglijk, aanstootgevend, beledigend, bedreigend, lasterlijk, onwettig of anderszins aanstootgevend is. itinari fungeert slechts als passief kanaal voor de verspreiding van de Activiteiten en neemt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich met betrekking tot een Activiteit. Zelfs in het geval dat itinari ervoor kiest om de Werkzaamheden te monitoren, aanvaardt itinari geen enkele aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden.

Gebruikersinhoud

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving, worden alle vragen, opmerkingen, recensies of andere informatie die via de Website aan itinari worden voorgelegd (met inbegrip van de openbare ruimte of via het gedeelte "contact met ons opnemen") beschouwd als niet-vertrouwelijk en staat het itinari vrij om deze te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te distribueren op elke manier zonder beperking.

Door berichten, tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, video's, geluiden of ander materiaal te plaatsen of door te sturen naar een openbaar gedeelte van de website, met inbegrip van maar niet uitsluitend via het gedeelte "Beoordeling" ("Gebruikersinhoud"), gaat u akkoord met alle volgende voorwaarden:

  • U verleent automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om aan itinari een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie te verlenen om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, uit te voeren, uit te voeren, weer te geven, afgeleide werken van de Gebruikersinhoud voor te bereiden en anderszins te distribueren, het voorgaande in sublicentie te geven en u verleent automatisch alle rechten die nodig zijn om elke volgende publicatie, kopieën, reproductie of exploitatie van de Gebruikersinhoud door een partij voor welk doel dan ook te verbieden.
  • U zult geen actie ondernemen of iets posten dat itinari of andere gebruikers blootstelt aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u plaatst en uw interacties met andere gebruikers en u garandeert in het bijzonder dat u er verantwoordelijk voor bent dat alle Gebruikersinhoud die u plaatst geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van anderen, waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U mag geen inhoud of een link naar een website plaatsen die illegaal, aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, bedrieglijk, onnauwkeurig, misleidend, kwaadaardig, frauduleus, vals, onfatsoenlijk, schadelijk, intimiderend, bedreigend, bedreigend, haatdragend, beledigend, vulgair, obsceen, pornografisch, gewelddadig, seksueel expliciet, inbreukmakend op de privacy, aanstootgevend in een seksuele, raciale, culturele of etnische context, de veiligheid van anderen zal schaden of bedreigen, of anderszins aanstootgevend is. U zult geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen. U zult geen persoonlijke informatie verzamelen of vragen.
  • U mag geen enkele reclame, uitnodiging of commerciële inhoud op de Website plaatsen. U mag geen inhoud plaatsen die de verzending van "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing of "spamming" met zich meebrengt.

itinari zal de Gebruikersinhoud doorgaans niet vooraf screenen. itinari garandeert niet dat deze Website vrij is van inhoud die onnauwkeurig, bedrieglijk, beledigend, bedreigend, lasterlijk, onwettig of anderszins aanstootgevend is. U gaat ermee akkoord dat u alle risico's verbonden aan het gebruik van Gebruikersinhoud moet dragen en dat itinari in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk is voor enige Gebruikersinhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige Gebruikersinhoud. itinari fungeert slechts als passief kanaal voor een dergelijke verspreiding van de Gebruikersinhoud en is niet verantwoordelijk voor enige verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige Gebruikersinhoud. itinari behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te controleren, te bewerken, te verwijderen of te weigeren Gebruikersinhoud te plaatsen of te publiceren. Zelfs in het geval dat itinari ervoor kiest om de Gebruikersinhoud te controleren, aanvaardt itinari geen enkele aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud.

Gebruik van de website

U mag deze Website niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, illegale activiteiten bevordert, verboden is door de Gebruiksvoorwaarden of inbreuk maakt op de rechten van itinari of een andere persoon of entiteit. U mag geen inhoud plaatsen die softwarevirussen, programma's of andere computercodes bevat. U mag geen "deep-link", "robot", "spider" of andere programma's of methoden gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Website, de Inhoud en de Gebruikersinhoud of enige informatie over enige andere gebruiker van de Website, te verkrijgen, te kopiëren of te controleren. U mag op geen enkele wijze materiaal, documenten of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, persoonlijke identificatie, wachtwoord en andere informatie van andere gebruikers van de Website door middel van middelen die niet doelbewust beschikbaar worden gesteld via de Website. U gaat ermee akkoord dat u geen actie onderneemt die een onredelijke belasting van de infrastructuur van de Website met zich meebrengt of de goede werking van de Website in de weg staat. U mag uzelf of uw leeftijd niet verkeerd voorstellen en u mag zich niet voordoen als een ander individu of entiteit. De Website is niet beschikbaar voor personen die jonger zijn dan 13 jaar.

Registreer een itinari account

U mag alleen een itinari account registreren op de Website als u 13 jaar of ouder bent. Om producten/diensten van de website te kopen en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van bepaalde functies op de website, kunt u een account ("Account") registreren. Door een account te registreren, verklaart en garandeert u dat u het recht en de bevoegdheid hebt om de informatie die u tijdens de registratie verstrekt, te verstrekken. Maak uw accountgegevens aan niemand anders bekend. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en voor alle activiteiten die op of via uw account plaatsvinden, en u gaat ermee akkoord om itinari onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging van uw account. itinari is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het onbevoegde gebruik van uw account. U gaat ermee akkoord om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert bij, en terwijl u uw account gebruikt, en u gaat ermee akkoord om uw accountinformatie bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. U gaat ermee akkoord dat itinari de informatie en gegevens die u verstrekt tijdens de registratie van uw account kan opslaan en gebruiken. Gebruik of probeer niet de account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere persoon te gebruiken.

GARANTIE DISCLAIMER

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS IS" OF "AS IS" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN WORDEN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST ITINARI ELKE GARANTIE AF VOOR DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST ITINARI ALLE GARANTIES AF VOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE VIA DE WEBSITE OF LINKS OP DE WEBSITE WORDEN ONTVANGEN. ITINARI WIJST ELKE GARANTIE VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IN VERBAND MET DE WEBSITE AF, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. Aangezien sommige rechtsgebieden geen disclaimer van impliciete garanties toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande disclaimers niet op u van toepassing zijn voor zover zij betrekking hebben op impliciete garanties.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE WANNEER DE WET DIT VERBIEDT, IS ITINARI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIGE SCHADE (ZELFS ALS ITINARI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONGEACHT OF DE SCHADE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE WEBSITE, VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, OF VAN DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF BEËINDIGING VAN DE ITINARI WEBSITE. DEZE BEPERKING GELDT OOK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE OF LINKS OP DE WEBSITE WORDEN ONTVANGEN, EN VOOR SCHADE IN VERBAND MET INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE OF LINKS OP DE WEBSITE WORDT ONTVANGEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT. In sommige rechtsgebieden zijn sommige van de voorgaande beperkingen mogelijk niet van toepassing.

Vrijwaring van itinari

U gaat ermee akkoord haar, haar functionarissen, directeuren, directeuren, aandeelhouders, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, aansprakelijkheid, claims of uitgaven, inclusief advocaatkosten en gerechtskosten, gemaakt door derden als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Website, andere diensten of producten die u via de Website hebt ontvangen, links op de Website, de door u ingediende Gebruikersinhoud, uw schending van de Gebruiksvoorwaarden of uw schending van enig recht van een ander individu of entiteit in verband met de Website.

Veiligheid en privacy

itinari geeft om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. itinari kan en kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om itinari veiligheidsmaatregelen te verslaan of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt. itinari's verzameling en gebruik van alle persoonlijk identificeerbare informatie en creditcardgegevens is zoals uiteengezet in het itinari Privacybeleid.

Inbreuk op het auteursrecht

itinari respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Het is het beleid van itinari om, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van anderen, uit te schakelen en/of te beëindigen. itinari zal snel reageren op claims van inbreuk op auteursrechten die via de website worden gemeld aan itinari's Designated Copyright Agent.

Als u eigenaar van een auteursrecht bent, of bevoegd bent om namens een van hen op te treden, of bevoegd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder het auteursrecht, meld dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via de website door de volgende kennisgeving van vermeende inbreuk in te vullen en aan itinari's Designated Copyright Agent af te leveren. Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal itinari naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die zij passend acht, met inbegrip van de verwijdering van het gewraakte materiaal van de Sites.

De kennisgeving van de vermeende inbreuk bevat de volgende informatie: (1) Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het geschonden is, of - als er meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder vallen - kunt u een representatieve lijst verstrekken van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze geschonden zijn. (2) Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten) en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om itinari in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, met inbegrip van ten minste, indien van toepassing, de URL van de link op de Website waar dergelijk materiaal kan worden gevonden. (3) Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres. (4) Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening.

Stuur deze kennisgeving, met alle artikelen ingevuld, naar itinari's Designated Copyright Agent: per e-mail: copyright@itinari.com.

Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van itinari. itinari geeft geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een dergelijke website. Het gebruik van deze websites is op eigen risico.

OVERMACHT

itinari kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of storing in de uitvoering van enig deel van de Service, door enige oorzaak buiten de redelijke controle van itinari. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, daden van God, wijzigingen in wet- en regelgeving, embargo's, oorlog, terroristische daden, rellen, branden, aardbevingen, nucleaire ongelukken, zombie-apocalyps, overstromingen, stakingen, stroomuitval, vulkaanuitval, ongewoon zware weersomstandigheden, en daden van hackers of externe internet service providers.

Toepasselijk recht

De website wordt beheerd vanuit België. De toegang van de gebruiker tot deze website wordt beheerst door alle toepasselijke Belgische wetten. Alle informatie op de website kan ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woont. Toegang in landen waar de informatie, diensten of producten die op de Website worden aangeboden illegaal zijn, is verboden. Door gebruik te maken van deze website, ongeacht waar ter wereld u woont, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan en verwerkt en verzameld in Europa in overeenstemming met itinari Privacy Policy . Als er een geschil ontstaat met betrekking tot het gebruik van de Website, de diensten die via de website of de Gebruiksvoorwaarden worden geleverd, zullen de partijen proberen een claim of geschil op te lossen door middel van onderhandelingen met personen die volledig bevoegd zijn om het geschil op te lossen. Indien de partijen er niet in slagen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere dat een geschil bestaat, is het geschil onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling geacht los te kunnen worden gezien van de Gebruiksvoorwaarden en zijn de overige bepalingen nog steeds geldig en afdwingbaar.

Beëindiging ## Beëindiging

itinari behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account te beëindigen, uw profiel en de inhoud ervan te verwijderen en uw gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk te beperken om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. itinari behoudt zich ook het recht voor om gebruikers van bepaalde IP-adressen of apparaatnummers te blokkeren en toegang tot de Website te verhinderen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat sommige van uw Gebruikersinhoud die op de Website of op andere websites (bijv. Facebook, Google, enz.) verschijnt, ook na verwijdering van de Gebruikersinhoud of beëindiging van uw account op de Website of op andere websites kan blijven verschijnen. De Gebruiksvoorwaarden blijven ook na beëindiging van uw account van kracht.

In contact komen met itinari

itinari is beschikbaar om alle vragen te beantwoorden. Bel ons op +32 479 83 42 42 97, stuur ons een mailtje naar POSAIA SA, 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek, België, of mail ons op nicolas@itinari.com. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.