Warunki użytkowania

Wszystko, co musisz wiedzieć o warunkach korzystania z itinari

Warunki użytkowania

Umowa do warunków korzystania z serwisu

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej i usług oferowanych przez POSAIA SA ("itinari"). Niniejsze warunki użytkowania określają prawnie wiążące warunki korzystania przez użytkownika z witryny itinari znajdującej się pod adresem www.itinari.com oraz wszystkich innych witryn internetowych i aplikacji mobilnych będących własnością lub obsługiwanych przez itinari oraz wszelkich spółek dominujących, zależnych lub stowarzyszonych itinari (zwanych łącznie "Witryną").

UŻYTKOWANIE STRONY W JAKICHKOLWIEKOLWIEK, WŁĄCZNIE UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE JAKICHKOLWIEK USŁUG UŻYTKOWANYCH NA STRONIE, UŻYTKOWNIK UŻYTKOWNIK UŻYTKOWNIKUJE WSZYSTKIEKIEKIE WSZYSTKIEGO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, które przez niniejsze odniesienie zawierają również Politykę Prywatności itinari Privacy Policy oraz politykę itinari Cookies, a takż e wszystkie inne warunki lub polityki, które mogą być okresowo publikowane na stronie internetowej. Ponadto niektóre usługi, takie jak działalność itinari, rezerwacje, publikacje treści lub recenzje mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym przez itinari; korzystanie przez użytkownika z takich usług podlega tym dodatkowym warunkom, które zostały włączone do niniejszych Warunków użytkowania przez niniejsze odniesienie.

itinari zastrzega sobie prawo, w każdej chwili, bez uprzedzenia: (1) modyfikowania lub aktualizacji któregokolwiek z Warunków użytkowania, przy czym taka modyfikacja lub aktualizacja wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na stronie internetowej; (2) zawieszenia lub zakończenia działania lub dostępu do strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części z jakiegokolwiek powodu; (3) modyfikowania lub zmiany strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części; (4) przerwania działania strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części w razie potrzeby w celu przeprowadzenia konserwacji lub innych zmian.

Dalsze korzystanie z Witryny będzie uważane za akceptację zmienionych Warunków użytkowania. W PRZYPADKU SPRZECIWU WOBEC KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN, JEDYNĄ MOŻLIWOŚCIĄ JEST NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Znaki towarowe

znaki towarowe itinari, w tym, ale nie wyłącznie, ITINARI i ITINARI LOGO przedstawione na stronie internetowej i będące własnością itinari lub jej spółek zależnych są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w Europie i w innych krajach (łącznie "itinari Trademarks"). O ile obowiązujące przepisy prawa lub regulacje nie stanowią inaczej, znaki towarowe itinari nie mogą być używane w sposób inny niż wyraźnie upoważniony w pisemnej umowie.

Zawartość

Cała zawartość wyświetlana na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym, ale nie wyłącznie, tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, blogi, fora, opisy produktów, arkusze danych, FAQ, filmy wideo, logotypy, znaki towarowe, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (łącznie "Zawartość"), w tym aranżacja takiej Zawartości, jest własnością, jest kontrolowana lub licencjonowana przez lub na podstawie prawa o strojach, prawa autorskie i prawa o znakach towarowych i różnych innych praw własności intelektualnej i prawa o nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach użytkowania lub zatwierdzonych przez itinari w pisemnej umowie, żadna Zawartość lub część Zawartości nie może być kopiowana, powielana, sprzedawana, odsprzedawana, odtwarzana, dekompilowana, reprodukowana, modyfikowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publikowana, publikowana, publikowana, publicznie prezentowana, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób za pośrednictwem jakichkolwiek mediów.

itinari udziela zgody na dostęp do Zawartości Witryny i kopiowanie Zawartości lub części Zawartości, pod warunkiem, że (1) użytkownik (2) nie usunie żadnego zastrzeżonego języka powiadomień we wszystkich kopiach takich dokumentów, (2) wykorzysta takie informacje wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, (3) nie wprowadzi żadnych zmian w takich informacjach oraz (4) nie złoży żadnych oświadczeń ani zapewnień odnoszących się do takich treści. Żadne inne wykorzystanie Zawartości lub części Zawartości nie jest dozwolone.

itinari Działania

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ITINARI NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, NIE FUNKCJONUJE JAKO DOSTAWCA DZIAŁALNOŚCI I ŻE WSZYSTKIE TAKIE DZIAŁANIA SĄ PROWADZONE PRZEZ NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRZY NIE SĄ ZATRUDNIENI PRZEZ ITINARI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE MUSISZ PONOSIĆ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI LUB PROWADZENIEM JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ I ŻE W ŻADNYM WYPADKU ITINARI NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE ZA JAKĄKOLWIEK DZIAŁALNOŚĆ ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI.

itinari zazwyczaj nie sprawdza działań przed ich kontrolą. itinari nie gwarantuje, że Działania i ta strona internetowa będzie wolna od treści, które są niedokładne, zwodnicze, obraźliwe, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące sprzeciw. itinari działa jedynie jako pasywny kanał dystrybucji Działań i nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek z Działalnoścí. Nawet w przypadku, gdy itinari zdecyduje się monitorować działania, itinari nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za te działania.

Zawartość użytkownika

O ile obowiązujące przepisy prawa i regulacje nie stanowią inaczej, wszelkie pytania, komentarze, recenzje lub inne informacje przesłane do itinari za pośrednictwem Witryny w jakikolwiek sposób (w tym do jakiegokolwiek obszaru publicznego lub poprzez sekcję "kontakt z nami") uznaje się za jawne, a itinari może swobodnie korzystać, powielać, ujawniać i rozpowszechniać w dowolny sposób bez ograniczeń.

Publikując lub przesyłając wiadomości, teksty, pliki, zdjęcia, zdjęcia, filmy wideo, dźwięki lub inne materiały do dowolnego publicznego obszaru strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sekcję "Recenzja" ("Treści użytkownika"), użytkownik wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki:

  • Użytkownik automatycznie udziela, oraz oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia itinari nieodwołalnej, nieodpłatnej, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie, przygotowywanie dzieł pochodnych i w inny sposób dystrybucję Zawartości Użytkownika, do udzielenia sublicencji na powyższe oraz automatycznie udziela wszelkich praw niezbędnych do zakazania wszelkiej późniejszej publikacji, kopiowania, powielania lub wykorzystywania Zawartości Użytkownika przez jakąkolwiek stronę w jakimkolwiek celu.
  • Nie wolno Ci podejmować żadnych działań ani publikować niczego, co mogłoby narazić itinari lub innych użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które zamieszcza, oraz za interakcje z innymi użytkownikami, a w szczególności oświadcza i gwarantuje, że jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie Treści Użytkownika, które zamieszcza, nie naruszają i nie będą naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności, jawności lub innych praw osobistych lub własnościowych. Nie wolno publikować treści lub linku do strony internetowej, która jest nielegalna, obraźliwa, zniesławiająca, zwodnicza, nieprawdziwa, niedokładna, wprowadzająca w błąd, złośliwa, złośliwa, oszukańcza, fałszywa, nieprzyzwoita, szkodliwa, nękająca, zastraszająca, zastraszająca, grożąca, nienawiść, obelżywa, wulgarna, nieprzyzwoita, pornograficzna, agresywna, pornograficzna, pornograficzna, pornograficzna, pornograficzna, o wyraźnie seksualnym wydźwięku, inwazyjna w odniesieniu do prywatności, obraźliwa w kontekście płciowym, rasowym, kulturowym, etnicznym lub etnicznym, szkodzi bezpieczeństwu innych osób, lub w jakikolwiek inny sposób nie może być przedmiotem zastrzeżeń. Nie wolno publikować informacji osobistych ani poufnych. Nie wolno Ci zbierać ani zabiegać o dane osobowe.
  • Nie wolno umieszczać na stronie internetowej żadnych treści reklamowych, zachęcających lub komercyjnych. Nie wolno publikować żadnych treści, które wiążą się z przesyłaniem "wiadomości śmieciowych", "listów łańcuszkowych", niechcianych masowych maili lub "spamowania".

itinari nie gwarantuje, że ta witryna będzie wolna od treści niedokładnych, zwodniczych, obraźliwych, zawierających groźby, zniesławiających, niezgodnych z prawem lub w inny sposób budzących sprzeciw. Zgadzasz się, że musisz ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści Użytkownika i że w żadnym wypadku itinari nie będzie ponosić odpowiedzialności w żaden sposób za Treści Użytkownika lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkownika. itinari działa jedynie jako pasywny kanał dystrybucji Treści Użytkownika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Treści Użytkownika i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani zobowiązań związanych z Treścią Użytkownika. itinari zastrzega sobie prawo do monitorowania, edytowania, usuwania, usuwania, lub odmowy zamieszczania lub publikowania Treści Użytkownika wedle uznania użytkownika, w każdym czasie i z jakiegokolwiek powodu. Nawet w przypadku, gdy itinari zdecyduje się monitorować Treści Użytkownika, itinari nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika.

Korzystanie z witryny

Użytkownik nie może korzystać z tej Witryny w sposób naruszający prawo, promujący nielegalne działania, zakazany przez Warunki użytkowania lub naruszający prawa itinari lub innych osób lub podmiotów. Nie wolno publikować treści zawierających wirusy, programy lub inne kody komputerowe. Użytkownikowi nie wolno używać "deep-link", "robota", "pająka" lub innego programu lub metodyki w celu uzyskania dostępu, pozyskania, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny, Treści i Treści Użytkownika lub jakichkolwiek informacji na temat jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny. Użytkownik nie może w żaden sposób uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, identyfikacji osobistej, hasła i innych informacji jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny za pośrednictwem jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się, że nie podejmujesz żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione obciążenie na infrastrukturę Strony lub zakłócają prawidłowe działanie Strony. Nie wolno wprowadzać w błąd siebie, swojego wieku lub podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Strona nie jest dostępna dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia.

Zarejestruj konto itinari

Konto itinari można zarejestrować na stronie internetowej tylko w wieku co najmniej 13 lat. W celu zakupu produktów/usług na stronie internetowej oraz w celu uzyskania dostępu/korzystania z niektórych funkcji na stronie internetowej, można zarejestrować konto ("Konto"). Rejestrując konto, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo i jest upoważniony do podania informacji podanych podczas rejestracji. Nie ujawniaj informacji o swoim koncie nikomu innemu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na Koncie lub za pośrednictwem Konta, i wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie itinari o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa swojego Konta. itinari nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta użytkownika. Użytkownik zgadza się podać dokładne i kompletne informacje podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta, a także zgadza się aktualizować informacje o Koncie w celu zachowania ich dokładności i kompletności. Użytkownik zgadza się, że itinari może przechowywać i wykorzystywać informacje i dane podane przez niego podczas rejestracji konta. Nie używaj ani nie próbuj używać konta, nazwy użytkownika lub hasła innej osoby.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST LUB W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI SĄ WYRAŹNIE ZRZECZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ITINARI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI I WYDAJNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ITINARI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH INNYCH USŁUG LUB TOWARÓW OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ITINARI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji dorozumianych, powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności może nie mieć zastosowania do użytkownika w zakresie, w jakim odnosi się do gwarancji dorozumianych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ITINARI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE (NAWET JEŚLI ITINARI ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, Z NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, CZY TEŻ Z NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, CZY TEŻ Z PRZERWANIA, ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI, MODYFIKACJI, ZMIANY, CZY TEŻ ZAKOŃCZENIA FUNKCJONOWANIA STRONY ITINARI. TAKIE OGRANICZENIE MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z INNYMI USŁUGAMI LUB PRODUKTAMI OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ, A TAKŻE W ODNIESIENIU DO SZKÓD W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK LINKÓW NA NIEJ ZAWARTYCH. OGRANICZENIA TE STOSUJE SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W niektórych jurysdykcjach niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

Odszkodowanie itinari

Zgadzasz się zwolnić itinari, jego dyrektorów, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców, agentów, usługodawców, dostawców i pracowników, spółki zależne i powiązane oraz ich kadrę kierowniczą, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców, agentów, usługodawców, dostawców i pracowników od wszelkich żądań, odpowiedzialności, roszczeń i wydatków, w tym honoraria prawników i koszty sądowe, poniesione przez osoby trzecie z powodu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, innych usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem Witryny, wszelkich linków na Witrynie, Treści Użytkownika, które podajesz, Twojego naruszenia lub Warunków użytkowania lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby fizycznej lub podmiotu w związku z Witryną.

Bezpieczeństwo i prywatność

itinari dba o integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Jednakże itinari nie może i nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać środków bezpieczeństwa itinari lub wykorzystać Państwa danych osobowych do niewłaściwych celów. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane osobowe na własne ryzyko. gromadzenie i wykorzystywanie przez itinari wszelkich danych osobowych i informacji dotyczących kart kredytowych odbywa się zgodnie z zasadami polityki prywatności itinari.

Naruszenie praw autorskich

itinari szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Itinari prowadzi politykę, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączania i/lub zamykania kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób lub są wielokrotnie oskarżani o naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. itinari będzie szybko reagować na roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich popełnionego za pośrednictwem strony internetowej, które są zgłaszane do wyznaczonego agenta itinari ds. praw autorskich.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu jednego z nich, lub jesteś upoważniony do działania w ramach wyłącznego prawa autorskiego, zgłoś domniemane naruszenia praw autorskich, które mają miejsce na lub za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie poniższego Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i dostarczenie go do wyznaczonego przedstawiciela itinari ds. praw autorskich. Po otrzymaniu Powiadomienia, jak opisano poniżej, itinari podejmie wszelkie działania, według własnego uznania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcie zakwestionowanych materiałów z Witryn.

Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu zawiera następujące informacje: (1) Zidentyfikuj utwór chroniony prawami autorskimi, który według Ciebie został naruszony, lub - w przypadku uwzględnienia wielu dzieł chronionych prawami autorskimi - możesz przedstawić reprezentatywną listę dzieł chronionych prawami autorskimi, które według Ciebie zostały naruszone. (2) Zidentyfikuj materiał, który według Ciebie narusza (lub ma być przedmiotem działalności naruszającej prawo) i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać uniemożliwiony, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania przez itinari materiału, w tym co najmniej, jeśli ma to zastosowanie, adres URL linku pokazanego na stronie internetowej, na której można znaleźć taki materiał. (3) Podaj swój adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail. (4) Proszę podać pełną nazwę prawną oraz swój podpis elektroniczny lub fizyczny.

Dostarczyć niniejsze zawiadomienie wraz z wypełnionymi wszystkimi elementami do wyznaczonego przedstawiciela itinari ds. praw autorskich: pocztą elektroniczną: copyright@itinari.com.

Strony internetowe osób trzecich

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które są całkowicie niezależne od itinari. itinari nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych na takiej stronie internetowej. Korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko.

SIŁA WYŻSZA

itinari nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji jakiejkolwiek części Usługi, z przyczyn niezależnych od itinari. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, akty Boga, zmiany prawa lub przepisów, embarga, wojny, akty terrorystyczne, zamieszki, pożary, trzęsienia ziemi, wypadki nuklearne, apokalipsa zombie, powodzie, strajki, przerwy w dostawach prądu, działania wulkaniczne, niezwykle ciężkie warunki pogodowe, a także akty hakerów lub stron trzecich dostawców usług internetowych.

Prawo właściwe

Strona jest obsługiwana z Belgii. Dostęp użytkownika do tej strony internetowej podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa belgijskiego. Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej mogą również podlegać prawu kraju, w którym mieszkasz. Dostęp w krajach, w których informacje, usługi lub produkty udostępniane na stronie internetowej są nielegalne, jest zabroniony. Korzystając z tej strony internetowej, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz na świecie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i gromadzenie Twoich danych osobowych w Europie zgodnie z polityką prywatności itinari. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego w jakikolwiek sposób korzystania z Witryny, usług świadczonych za pośrednictwem Witryny lub Warunków Korzystania, strony będą starały się rozwiązać wszelkie roszczenia lub spory w drodze negocjacji z osobami w pełni upoważnionymi do rozwiązania sporu. Jeżeli strony nie są w stanie rozwiązać sporu w drodze negocjacji w rozsądnym terminie po pisemnym powiadomieniu drugiej strony o istnieniu sporu, spór podlega wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, pozostała część Warunków użytkowania będzie nadal wymagalna. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to uznaje się za odrębne od Warunków użytkowania, a pozostałe postanowienia są nadal ważne i wykonalne.

Zakończenie

itinari zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta, usunięcia profilu i wszelkich treści oraz ograniczenia korzystania z całości lub części strony internetowej z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego. itinari zastrzega sobie również prawo do blokowania użytkowników z niektórych adresów IP lub numerów urządzeń oraz uniemożliwienia dostępu do strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre z Treści Użytkownika, które pojawiają się w Witrynie lub na innych witrynach (np. Facebook, Google itp.), mogą nadal pojawiać się w Witrynie lub na innych witrynach, nawet po usunięciu Treści Użytkownika lub zamknięciu konta użytkownika. Warunki użytkowania pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu konta.

Nawiązanie kontaktu z itinari

itinari jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zadzwoń do nas pod numer +32 479 83 42 97, wyślij do POSAIA SA, 4 rue des Pères Blancs, 1040 Etterbeek, Belgia lub napisz do nas na adres nicolas@itinari.com. Nasze godziny pracy są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.