Warunki użytkowania

Wszystko, co musisz wiedzieć o warunkach korzystania z itinari

Warunki korzystania z usługi Live the World bv


1. Warunki

Uzyskując dostęp do witryny internetowej pod adresem https://itinari.com/ , wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich mających zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.


2. Użyj Licencji

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Live the World bv wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować ani kopiować materiałów;
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych ani do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Live the World bv;
  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
  5. przenosić materiałów do innej osoby ani „kopiować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Live the World bv w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Materiały na stronie internetowej Live the World bv są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Live the World bv nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw .
 2. Ponadto Live the World bv nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Live the World bv ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej Live the World bv, nawet jeśli Live the World bv lub upoważniony przedstawiciel Live the World bv został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.


5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Live the World bv mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Live the World bv nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Live the World bv może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Jednak Live the World bv nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.


6. Linki

Firma Live the World bv nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Live the World bv. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


7. Modyfikacje

Firma Live the World bv może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.


8. Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Antwerpii w Belgii, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.