!i18n:de:data.regions:ge-samtskhe-javakheti.picture.caption
!i18n:de:data.regions:ge-samtskhe-javakheti.picture.caption

Kleinstädte und Dörfer in Samtskhe-Javakheti